Podmínky rezervace a objednání

1) Vztah mezi klientem a půjčovnou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

2) V případě, že klient vyplní a odešle formulář – objednávku emailem na adresu půjčovny, považuje se toto za závaznou objednávku. Tento smluvní vztah se stává závazným, pouze pokud klientovi půjčovna tuto objednávku potvrdí.

3) Po potvrzení objednávky je klient povinen uhradit požadovanou zálohu ve stanovené lhůtě uvedené splatnosti. Bez uhrazení zálohy je objednávka neplatná.

4) Doplatek vypočtené ceny za půjčení vybavení a materiálu uhradí klient v hotovosti při převzetí tohoto materiálu či vybavení.

Všeobecné podmínky

1) Půjčované sportovní vybavení je způsobilé výhradně pro použití, pro které je půjčovnou klientovi půjčeno. Klient není oprávněn toto užívat jiným způsobem, ani na něm provádět jakékoli změny.

2) Klient odpovídá za půjčené a převzaté vybavení. V případě nevrácení převzatého vybavení nebo jeho poškození uhradí klient nevrácené nebo poškozené věci půjčovně, a to v cenách jejich pořizovací výše k okamžiku uzavření smlouvy o vypůjčení. Klient je povinen uhradit škodu při vrácení vybavení, nedohodne-li se s půjčovnou jinak.

3) Nevrátí-li nájemce zapůjčený předmět v době a místě dohodnutých ve smlouvě, je povinen uhradit nájemné za každý den prodlení ve dvojnásobné výši dle platného ceníku pronajímatele jako sankci za pozdní vrácení.

4) Klient si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Půjčovna nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.

5) V případě poškození raftu nebo vypůjčené věci je klient povinen uhradit celkovou škodu vzniklou dle aktuálního ceníku materiálu, vybavení a oprav půjčovny

6) Klient neodpovídá za běžné opotřebení vypůjčeného vybavení a materiálu, které je způsobeno běžným provozem při užívání vybavení při plavbě.

7) Půjčovna poskytne klientovi náhradní vybavení včetně dopravy zdarma, pokud došlo k jeho poškození, nebo ke ztrátě funkčnosti ne klientovou vinou.

8) Klient je povinen oznámit půjčovně bez zbytečného odkladu ztrátu, nebo poškození pronajaté věci.

9) Klient byl seznámen s manipulací se zapůjčeným materiálem a vybavením. Taktéž byl obeznámen – v případě nafukovacích lodí a raftů s regulací – upouštěním vzduchu, snížením tlaku při vytažení z vody a ponechání na slunci, nepřejíždění kamenů, neprojíždění nesjízdných úseků a jezů. Lodě a rafty nepřemisťovat po zemi tažením, ale přenášením.

10) Klient tímto potvrzuje, že převzal veškeré věci dle této smlouvy ve funkčním stavu a měl možnost se o tomto přesvědčit.

Storno podmínky

1) Půjčovna je oprávněna ze závažných provozních důvodů zrušit klientovu objednávku. V tomto případě je povinna o tom klienta neodkladně informovat a v přiměřené lhůtě mu vrátit případně již zaplacenou zálohu.

2) Při zrušení objednávky klientem více než 15 kalendářních dnů před počátkem zápůjční doby se stornopoplatky nehradí.

3) Při zrušení objednávky klientem 15 a méně kalendářních dnů před počátkem zápůjční doby si půjčovna vyhrazuje právo na použití zaplacené zálohy na uhrazení výdajů, během vyřizování rezervace a s náklady tím vzniklých.

Poznámka:

Klient může využít zaplacené zálohy v jiném, předem dohodnutém termínu za stejných podmínek, jako u předešlé rezervace. Počty materiálu a vybavení se mohou lišit.

Stornopoplatky nelze uplatnit v těchto případech :

  • Nepříznivé vodní podmínky (záplavy, příliš nízký vodní stav)

  • Nepříznivé povětrnostní podmínky (dlouhotrvající silný déšť, silný vítr nebo vichřice)

Poznámka:

Pokud klient odebere objednaný materiál v pozdějším termínu, než objednal, nebo pokud toto vrátí dříve, nemá nárok na vrácení částky.

Ceník oprav nafukovacích raftů a lodí u autorizovaného servisu:

Záplata do 10 cm: 600,- Kč

Záplata nad 10 cm: 1.200,- Kč

Výměna bok: 10.000,- Kč

Výměna dno: 12.000,- Kč

Výměna sedák: 2.300,- Kč

Výměna zadní, nebo přední paluba: 3.200,- Kč

Ceník materiálu a vybavení:

Raft Coloredo: 28.000,- Kč

Raft Baraka: 24.000,- Kč

Raft Pálava: 17.000,- Kč

Plastová kánoe: 20.000,- Kč

Plastový kajak: 30.000,- Kč

Pádlo: 750,- Kč

Barel: 500,- Kč

Lodní vak: 800,- Kč

Vesta: 800,- Kč

Pumpa: 600,- Kč

Helma: 1.500,- Kč